•  Charakteristika študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu

-        štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou,

-      absolventi/absolventky tohto odboru :

–      majú poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete,

–      poznajú ponuku územia z hľadiska regionálnej geografie, histórie a kultúry a jej vhodnosť pre rozvoj cestovného ruchu,

–      získajú odborné zručnosti z komunikácie, administratívy a hospodárskej korešpondencie a informatiky,

–      získajú odborné komunikačné schopnosti v dvoch svetových jazykoch,

–      poznajú  sústavu ekonomických, technologických a právnych vedomostí, ako aj vedomostí z manažmentu a marketingu,

–      ovládajú jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľov, agendu spracúvajú za pomoci IKT,

–      sú schopní prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a majú záujem o celoživotné vzdelávanie,

–      sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie - manažér strednej úrovne, v podnikoch cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v sprievodcovskej činnosti a v iných službách aj ako samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu.

 

  • Organizácia, miesto vyučovania

 Teoretické aj praktické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1351 vo Zvolene.

 

  • Ukončovanie štúdia

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné  vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

 

  • Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

  • Viac informácií

 Viac informácií nájdete v časti Dokumenty - ŠkVP  pre študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pripravujeme ...


Joomla Templates - by Joomlage.com